Supreme Court Designates 51 Former High Court Judges As Senior Advocates

LIVELAW NEWS NETWORK

23 May 2022 1:51 PM GMT

 • Supreme Court Designates 51 Former High Court Judges As Senior Advocates

  The Supreme Court of India has designated 51 former Chief Justices/Judges of High Court, as Senior Advocates. Following are the former Chief Justices/Judges who have been designated as Senior Advocates, with their parent High Court:1. Hariprasad A. - Kerala2. Bhushan P Dharmadhikari - Bombay3. Dr. K. Bhakthavatsala - Karnataka4. Pankaj Naqvi - Allahabad5. Lok Pal Singh - Uttarakhand6....

  The Supreme Court of India has designated 51 former Chief Justices/Judges of High Court, as Senior Advocates. 

  Following are the former Chief Justices/Judges who have been designated as Senior Advocates, with their parent High Court:

  1. Hariprasad A. -  Kerala

  2. Bhushan P  Dharmadhikari  - Bombay

  3. Dr. K. Bhakthavatsala -  Karnataka

  4. Pankaj Naqvi -  Allahabad

  5. Lok Pal Singh -  Uttarakhand

  6. Shyam Kishore Sharma -  Patna

  7.  Sudip Ahluwalia -   Calcutta 

  8. Rajive Bhalla  - Punjab & Haryana

  9. Dilip Babasaheb Bhosale -  Bombay

  10. A. K. Pathak - Delhi

  11. Dr. Vineet Kothari  -  Rajasthan

  12. Vishnu Chandra Gupta - Allahabad

  13. Girish Chandra Gupta - Calcutta

  14. K. Ravichandrabaabu -  Madras

  15. Bansi Lal Bhat - Jammu & Kashmir

  16. Rakesh Kumar Garg  -  Punjab & Haryana

  17. Vinay Kumar Jain - Delhi

  18. Servesh Kumar Gupta - Uttarakhand

  19. T.B. Radhakrishnan  - Kerala

  20. Rajiv Sahai Endlaw  - Delhi

  21. Ajay Tewari - Punjab & Haryana

  22. Vijay Kumar Shall -  Delhi 

  23. Man Mohan Singh - Delhi

  24. Rajiv Narain Raina - Punjab & Haryana

  25. Sunil Prabhakarrao Deshmukh  - Bombay

  26. Dama Seshadri Naidu - Andhra Pradesh

  27. Ravinder Parkash Nagrath - Punjab & Haryana

  28. Matam Venkataramana - Andhra Pradesh

  29. Rajesh Kumar Agarwal (Rajes Kumar) - Allahabad

  30. Sangeet Raj Lodha - Rajasthan

  31. Ramendra Jain - Punjab & Haryana

  32. Tapen Sen - Jharkhand

  33. B. Rajendran - Madras

  34. Zaka Aziz-ul-Haq - Bombay

  35. Ravi Krishnarao Deshpande - Bombay

  36. Vinod Goel - Delhi

  37. Gurindar Singh Sistani - Delhi

  38. Paramjeet Singh Dhaliwal - Punjab & Haryana

  39. Ved Prakash Vaish - Delhi

  40. Mrs. Veena Birbal - Delhi

  41. Dinesh Chandra Somani - Rajasthan

  42. Ramachandran Nair T.R.  - Kerala

  43. Maharaj Krishan Hanjura - Jammu & Kashmir

  44. Govind Mathur - Rajasthan

  45. Jag Jivan Ram Midha - Delhi

  46. M. Sathyanarayanan - Madras

  47. Amar Saran - Allahabad

  48. Ravindra Manoharrao Borde - Bombay

  49. Rajesh Govind Ketkar -  Bombay

  50. Kishor K. Sonawane -  Bombay

  51. Sudhir Kumar Saxena -  Allahabad

  Click Here To Read The Registry's Letter

  Next Story